Diffusion Pump and jet

เราสามารถบำรุงรักษาและซ่อมแซม Diffusion pump and jet ให้มีประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นในด้านของความสะอาดของตัวเครื่องจักรและระบบการทำสุญญากาศ เราสามารถแก้ปัญหาจุดรั่วหรือวิเคราะหฺ์ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวอุปกรณและทำการแก้ไขได้.

Scroll to Top